خانم دکتر آذین احمدی

خانم دکتر آذین احمدی:
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
دارای مدرک بین المللی آکادمی سجوک (Sojok) موسکو